Cliëntenraad

Cliëntenraad

Als lid van de cliëntenraad kunt u meepraten, meedenken en meebeslissen. Bij ZINN hechten we daar veel waarde aan. Met de inbreng van onze cliënten kunnen we onze dienstverlening steeds blijven verbeteren.

Opkomen voor cliënten

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de ZINN woonzorglocaties en thuiszorg. Voorbeelden daarvan zijn: goede zorg en hulp voor iedereen, duidelijke informatie en zorgvuldig omgaan met privé-gegevens. Als lid van de cliëntenraad kunt u ook meedenken over zaken als verandering van huisregels, maaltijden en renovatie van een locatie.

Lokale en centrale cliëntenraad

Elke locatie van ZINN heeft een lokale cliëntenraad. Deze raden hebben overleg met de locatiemanager en hebben direct te maken met de dagelijkse zorg en dienstverlening aan cliënten binnen de locatie. Uit elke lokale cliëntenraad heeft één persoon zitting in de centrale cliëntenraad. Deze raad houdt zich met name bezig met beleidszaken die voor heel ZINN van toepassing zijn. De centrale cliëntenraad heeft overleg met de raad van bestuur.

Binnen de centrale cliëntenraad is een vertegenwoordiger die de belangen van de Thuiszorg vertegenwoordigt.

Veel gestelde vragen

Wat is de taak van de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van ZINN (de achterban) en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad is representatief voor de cliënten van ZINN.

Om het werk goed te kunnen doen moet de cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contact leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak.

Waarom is een cliëntenraad belangrijk?

Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een cliëntenraad is die invloed kan uitoefenen op het beleid. Te midden van iedereen die bij de zorg- en dienstverlening betrokken is (management, medewerkers, financiers), is de cliëntenraad de enige die kan praten vanuit de ervaring (met de ‘bril’) van cliënten. De cliëntenraad praat mee over bepaalde (beleids) zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De raad van bestuur neemt uiteindelijk de beslissing. In een samenwerkingsovereenkomst hebben de cliëntenraad en ZINN afspraken gemaakt hoe zij met elkaar samenwerken.

Over welke onderwerpen heeft de cliëntenraad adviesrecht?

Voedingsaangelegenheden, veiligheid, gezondheid en hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie en ontspanning, kwaliteitssystemen, klachtenregeling; wijzigen instellingsbesluit en andere voor cliënten geldende regelingen, benoeming afdelingshoofden.
Wijziging doelstelling of grondslag, overdragen zeggenschap, fusie, samenwerking, opheffing, verhuizing, verbouwing, belangrijke wijziging organisatie, inkrimping of uitbreiding of andere wijziging, benoemen directieleden, begroting en jaarrekening, toelatingsbeleid.