Cliëntenraad

Cliëntenraad

Elke woonlocatie van ZINN heeft een eigen cliëntenraad. Ook ZINN Thuiszorg heeft een cliëntenraad.  Daarnaast is er een overkoepelend centrale cliëntenraad. Onder cliënten verstaan we alle bewoners van de woonlocaties van ZINN en de mensen die thuiszorg van ZINN ontvangen. De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van ZINN. De lokale raden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de betreffende locatie. De centrale cliëntenraad kijkt naar de overkoepelende belangen van alle locaties van ZINN. Elke lokale cliëntenraad heeft een afgevaardigde in de centrale cliëntenraad.

Waarom een Cliëntenraad?

Door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ 2018) moet iedere zorginstelling een cliëntenraad hebben. En daar zijn we als ZINN blij mee. We vinden het belangrijk dat cliënten of hun vertegenwoordigers meepraten, meedenken en adviseren over de kwaliteit van zorg die we bieden. In bepaalde gevallen heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. De cliëntenraad kan als enige praten vanuit de ervaring van de cliënt en kijkt als het ware door de bril van de cliënt. 

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van de cliënt. De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur bij belangrijke beslissingen zoals het huisvestingsbeleid, ingrijpende verbouwingen, nieuwbouw, selectie en benoeming van leidinggevenden van zorgmedewerkers. Over bepaalde onderwerpen heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Dat zijn onderwerpen die cliënten direct raken. Bijvoorbeeld de procedure voor het opstellen van de zorgplannen, algemeen beleid over kwaliteit, veiligheid, hygiëne, voedingsaangelegenheden, recreatiemogelijkheden, inrichting van zorgruimtes bij ingrijpende verbouwing of nieuwbouw. 

Werkwijze

De cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk. Dit betekent dat de raad zelf haar standpunten bepaalt. En ook soms ongevraagd advies geeft. Zo geeft de raad cliënten een stem.

De centrale cliëntenraad heeft vijf keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur en één keer per jaar met de Raad van Toezicht. De gesprekspartner van de lokale raden is de locatiemanager. 
De raden willen weten wat er leeft onder cliënten. Daarom gaan de leden regelmatig in gesprek met cliënten en mantelzorgers. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten en activiteiten.

Contact

Heeft u vragen, wilt u lid worden van een cliëntenraad of wilt een onderwerp onder de aandacht brengen bij de cliëntenraad?

Dan kunt u een e-mail of een brief sturen. Zie de rechterkolom voor contactgegevens per locatie. U kunt ook het servicebureau van ZINN bellen 050-5852000 en vragen of u teruggebeld kunt worden. 

Veel gestelde vragen

Wat is de taak van de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van ZINN (de achterban) en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad is representatief voor de cliënten van ZINN.

Om het werk goed te kunnen doen moet de cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contact leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak.

Waarom is een cliëntenraad belangrijk?

Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een cliëntenraad is die invloed kan uitoefenen op het beleid. Te midden van iedereen die bij de zorg- en dienstverlening betrokken is (management, medewerkers, financiers), is de cliëntenraad de enige die kan praten vanuit de ervaring (met de ‘bril’) van cliënten. De cliëntenraad praat mee over bepaalde (beleids) zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. In sommige gevallen heeft de centrale cliëntenraad instemmingsrecht. De raad van bestuur neemt uiteindelijk de beslissing. In een medezeggenschapsregeling hebben de cliëntenraad en ZINN afspraken gemaakt hoe zij met elkaar samenwerken.

Over welke onderwerpen heeft de cliëntenraad adviesrecht of instemmingsrecht?

Instemmingsrecht:

medezeggenschapsregeling, de klachtenregeling en andere voor cliënten geldende regelingen, profielschets voor het benoemen van een klachtenfunctionaris, procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen, algemene beleid ter zake van kwaliteit, veiligheid en hygiëne, algemene beleid ter zake van de toelating van cliënten tot de zorgverlening en beëindiging daarvan; algemene beleid ter zake van voedingsaangelegenheden, geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden of ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand, sociaal plan voor cliënten in geval van een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing, inrichting van de voor de zorgverlening bestemde ruimtes bij ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing, selectie en benoeming van de ambtelijk secretaris

Adviesrecht:

wijziging van de doelstelling of de grondslag, fusie of duurzame samenwerking, overdracht van de zeggenschap over de zorg, gehele of gedeeltelijke beëindiging dan wel een belangrijke uitbreiding van de zorgverlening, belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening, profielschets voor de benoeming van de leden van het toezichthoudend orgaan en de leden van de raad van bestuur, vaststelling van de begroting en de jaarrekening, algemene huisvestingsbeleid, ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing, benoeming van de Wzd-functionaris.