ANBI Vrienden van ZINN

ANBI Vrienden van ZINN

Stichting Vrienden van ZINN staat geregistreerd als een algemeen nut beoogde instelling (ANBI).

Stichting Vrienden van ZINN staat geregistreerd als een algemeen nut beoogde instelling (ANBI) en staat bekend onder RSIN 8105.08.527. Om aangewezen te worden als ANBI, moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Tot de voorwaarden behoort de verplichting tot het openbaar maken van onder andere onderstaande gegevens.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van het welzijn van de bewoners van stichting ZINN
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het in nauw overleg met de directie van ZINN ontplooien van activiteiten op die gebieden welke door ZINN binnen het raam van het daarvoor geldende budget niet worden bestreken.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Het welzijn voor de bewoners van de ZINN-locaties en de cliënten van de buurthuiskamers te bevorderen door het in nauw overleg met de directie van ZINN ontplooien van activiteiten op die gebieden welke door ZINN binnen het raam van het daarvoor geldende budget niet worden bestreken.

Gegevens Stichting Vrienden van ZINN
Naam: Stichting Vrienden van ZINN
Fiscaal nummer: 8105.08.527
Postadres: Postbus 51, 9750 AB Haren
Bezoekadres: Dilgtweg 3, 9751 ND Haren
Telefoonnummer: 050-585 2033
E-mailadres: i.schut@zinnzorg.nl

Bestuurssamenstelling
De heer R.E.J. Berting, voorzitter
De heer Prof. dr. F.M. Tempelaar, penningmeester
De heer Mr. A. van Olst, secretaris
Mevrouw G.W.M. van der Werff

Beloningsbeleid
De bestuurders van Stichting Vrienden van ZINN zijn onbezoldigd. 

Jaarverslag
De Stichting Vrienden van ZINN probeert geld aan te boren via donateurs en sponsoren. Donateurs steunen de Vrienden voor een bepaald bedrag per jaar. Personen en bedrijven sponsoren de stichtingen via een eenmalige of jaarlijkse bijdrage. Soms komt er ook geld binnen uit nalatenschappen, legaten of schenkingen. Verantwoording wordt afgelegd in de jaarrekening​​​.

Geef een gift